logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วิสัยทัศน์/ภารกิจ/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

 เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินของประเทศ ด้วยหลักธรรมาภิบาล

ภารกิจ

 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้

 1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ให้ใช้ จัดประโยชน์ จัดทำนิติกรรม และดำเนินการในเรื่องต่างๆ เกี่ยว กับที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามตระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
 2. จัดทำและนำออกใช้เหรียญกษาปณ์และดำเนินการเกี่ยวกับเงินตราให้เป็นไปตามพระราช บัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501
 3. รับ - จ่าย ควบคุมเงินคงคลังให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ 2497 มาตรา 104 และ 105
 5. ดูแลรักษา และเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญตามระเบียบ กรมธนารักษ์ว่าด้วยการปฏิบัติงานของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน พ.ศ. 2547 และ ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย พ.ศ. 2546

 พันธกิจ

 1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม พร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์
 2. พัฒนาที่ราชพัสดุ เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้
 3. ประเมินราคาที่ดิน และห้องชุดให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และได้มาตรฐานสากล
 4. ผลิตเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจ ได้มาตรฐานสากล ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
 5. บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ และตัวเงินคงคลังให้เพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจ ด้วยระบบที่ปลอดภัย และทันสมัย
 6. ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้ปลอดภัย อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักเชิงอนุรักษ์เพื่อนำออกเผยแพร่ให้คนไทยได้รับรู้ เกิดความภาคภูมิใจในมรดกของชาติ และให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ

 

1 กันยายน 2556 | จำนวนเข้าชม 1339 ครั้ง