logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

  • ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 3 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ (ส่วนที่เหลือจากการบอกเลิกสัญญาเดิม))
    23 กันยายน 2563