logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่
  1 กุมภาพันธ์ 2566
 • แผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการรกรมธนารักษ์ ประจำปี 2563
  15 มิถุนายน 2563
 • หลักธรรมาภิบาล ปี 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่
  19 สิงหาคม 2562