logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบผู้บริหาร

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายปริญญา สมชนะ ธ.ค. 2522 - ต.ค. 2525
2 นายวิรัตน์ วชิรศักดิ์ชัย ต.ค. 2525 - ต.ค. 2526
3 นายสนั่น ณายีเนตร ต.ค. 2526 - ต.ค. 2529
4 นายจิต จันทร์แย้ม ต.ค. 2529 - ส.ค. 2530
5 นายเริงศักดิ์ เมษประสาท ก.ย. 2530 - พ.ย. 2533
6 นายกฤษณพล ปวัฒพันธ์ พ.ย. 2533 - ต.ค. 2536
7 นายนิพิฐ อริยวงศ์ ต.ค. 2536 - ธ.ค. 2540
8 นางสุภัทรา พร้อมลักษณ์ ธ.ค. 2540 - ธ.ค. 2543
9 นายคัมภีร์ สวัสดิสิงห์ ธ.ค. 2543 - ก.ย. 2547
10 นายสุรสิทธ์ นัครา พ.ย. 2547 - ต.ค. 2548
11 นางวรรณิภา เจษฎาไกรสร ต.ค. 2548 - พ.ย. 2551
12 นายธำรงค์ ทองตัน พ.ย. 2551 - ธ.ค. 2552
13 นายเสรี ชัยชื่อ ธ.ค. 2552 - ก.ค. 2555
14 นายถนัด หอมจันทร์ ธ.ค. 2555 - ต.ค. 2559
15 นายณัฐพล พรหมอริยสิทธิ์ ต.ค. 2559 - ก.ย. 2561
16 นายอาดุลย์ จูเมฆา ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน
 
 
9 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 1060 ครั้ง