logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ยุทธศาสตร์

 • รายงานตามแผนยุทธศาสตร์เดือนสิงหาคม 2559
  2 กันยายน 2559
 • รายงานตามแผนยุทธศาสตร์เดือนกรกฎาคม 2559
  5 สิงหาคม 2559
 • รายงานตามแผนยุทธศาสตร์เดือนมิถุนายน 2559
  5 กรกฎาคม 2559
 • รายงานตามแผนยุทธศาสตร์เดือนพฤษภาคม 2559
  3 มิถุนายน 2559
 • รายงานตามแผนยุทธศาสตร์ เดือนเมษายน 2559
  4 พฤษภาคม 2559
 • รายงานตามแผนยุทธศาสตร์ เดือนมีนาคม 2559
  11 เมษายน 2559
 • รายงานตามแผนยุทธศาสตร์ เดือนกุมภาพันธ์ 2559
  6 มีนาคม 2559
 • รายงานตามแผนยุทธศาสตร์ เดือนมกราคม 2559
  6 มีนาคม 2559
 • รายงานตามแผนยุทธศาสตร์ เดือนธันวาคม 2558
  3 มีนาคม 2559
 • รายงานตามแผนยุทธศาสตร์ เดือนพฤศจิกายน 2558
  2 มีนาคม 2559
 • รายงานตามแผนยุทธศาสตร์ เดือนตุลาคม 2558
  1 มีนาคม 2559
 • รายงานตามแผนยุทธศาสตร์เดือนกันยายน 2558
  8 ตุลาคม 2558
 • รายงานตามแผนยุทธศาสตร์เดือนสิงหาคม 2558
  8 กันยายน 2558
 • รายงานตามแผนยุทธศาสตร์เดือนกรกฎาคม 2558
  8 กันยายน 2558
 • รายงานตามแผนยุทธศาสตร์เดือนมิถุนายน 2558
  3 กรกฎาคม 2558
 • รายงานตามแผนยุทธศาสตร์เดือนพฤษภาคม 2558
  5 มิถุนายน 2558
 • รายงานตามแผนยุทธศาสตร์เดือนเมษายน 2558
  7 พฤษภาคม 2558
 • รายงานตามแผนยุทธศาสตร์เดือนมีนาคม 2558
  7 เมษายน 2558
 • รายงานตามแผนยุทธศาสตร์เดือนกุมภาพันธ์ 2558
  3 มีนาคม 2558
 • รายงานตามแผนยุทธศาสตร์เดือนมกราคม 2558
  3 มีนาคม 2558
 • รายงานตามแผนยุทธศาสตร์เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557
  3 มีนาคม 2558
 • ผลการปฏิบัติงานเดือนกันยายน 2557 ตามแบบ พร.1 - พร.5 และ พร.10
  9 ตุลาคม 2557
 • ผลการปฏิบัติงานเดือนสิงหาคม 2557 ตามแบบ พร.1 - พร.5 และ พร.10
  7 กันยายน 2557
 • ผลการปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม 2557 ตามแบบ พร.1 - พร.5 และ พร.10
  22 สิงหาคม 2557
 • ผลการปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน 2557 ตามแบบ พร.1 - พร.5 และ พร.10
  7 กรกฎาคม 2557
 • ผลการปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม 2557 ตามแบบ พร.1 - พร.5 และ พร.10
  8 มิถุนายน 2557
 • ผลการปฏิบัติงานเดือนเมษายน 2557 ตามแบบ พร.1 - พร.5 และ พร.10
  11 พฤษภาคม 2557
 • ผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556-มีนาคม 2557) ตามแบบ พร.9
  11 พฤษภาคม 2557
 • ผลการปฏิบัติงานเดือน มกราคม 2557 ตามแบบ พร. 1- พร. 5
  7 พฤษภาคม 2557
 • ผลการปฏิบัติงานเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ตามแบบ พร.1-พร.5 และ พร.10
  7 พฤษภาคม 2557
 • ผลการปฏิบัติงานเดือนมีนาคม 2557 ตามแบบ พร.1 - พร.5 และ พร.10
  7 พฤษภาคม 2557
 • ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประจำเดือนมกราคม 2557 แบบ พร.10
  20 กุมภาพันธ์ 2557
 • ประจำเดือน ตุลาคม 2555 ถึงเดือน มกราคม 2556
  27 พฤศจิกายน 2556