logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศร่าง TOR

 • ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ร่างประกวดและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ ค.ส.ล. 3 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
  2 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ ค.ส.ล. 3 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
  23 กันยายน 2563
 • ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ ค.ส.ล 3 ชั้น พร้อมงานภายนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  19 มกราคม 2559