logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ประกาศร่าง TOR

  • ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ ค.ส.ล 3 ชั้น พร้อมงานภายนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    19 มกราคม 2559