logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ผู้ชนะประกวดราคา

 • ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดครงการก่อสร้างอาคารสำยักงาน ค.ส.ล. 3 ชั้น พร้อมงานภายนอก (ส่วนที่เหลือจากการบอกเลิกสัญญา))
  8 ธันวาคม 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดฯ (e-bidding)
  16 มกราคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) เพื่อทดแทนคันเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจ้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. ๓ ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3 มีนาคม 2559